กำหนดการรายงานผลการพัฒนานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง

การดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนด้านการอ่านและการเขียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนด้วยเครื่องการคัดกรองของ สพม.๓๓ บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการคัดกรองสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว และได้ยืนยันผลการคัดกรองมาแล้ว นั้น
ในลำดับต่อไปโรงเรียน ต้องดำเนินการแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหา และให้รายงาน สพม.๓๓ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยแบ่งฃ่วงเวลาในการดำเนินการออกเป็น 3 ช่วงดังนี้

รายงานความก้าวหน้า

  1. รายงานครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
  2. รายงานครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

 

ข่าวสารจากเครื่อข่ายครูภาษาไทย สพม.๓๓

ลำดับที่ เรื่อง จาก ไฟล์แนบ
1

เรื่อง :ให้โรงเรียนสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทย


1970
2

เรื่อง :adasd

80
3

เรื่อง :รายผลการพั

1020